Pattern MVC là gì?

Model-View-Controller

Mô hình model-view-controller (MVC)và các mô hình liên quan như HMVC và MVVM cho phép bạn chia code thành các đối tượng logic thực hiện các mục đích khác nhau. Model hoạt động như là lớp truy cập dữ liệu , nơi dữ liệu được fetch và trả về trong định dạng có thể sử dụng trong ứng dụng. Controller quản lý các request, tiến trình dữ liệ được trả về từ Model và load View. View hiển thị template (markup, xml, …).

MVC là pattern phổ biến nhất được dùng trong các PHP framework.

Trong Pattern này thì:

  • Model: có nhiệm vụ thao tác với cơ sở dữ liệu, nghĩa là nó sẽ chứa tất cả các hàm, các phương thức truy vấn trực tiếp với dữ liệu và controller sẽ thông qua các hàm, phương thức đó để lấy dữ liệu rồi gửi qua View
  • View: có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ controller và hiển thị nội dung sang các đoạn mã HTML, bạn có thể hiểu nôm na đây người ta còn gọi là thành phần giao diện.
  • Controller: đóng vài trò trung gian giữa ModelView. Nó có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ client sau đó xử lý request, load model tương ứng và gửi data qua view tương ứng rồi trả kết quả về cho client

Để rõ ràng hơn thì bạn xem hình dưới đây:

Nhìn vào mô hình này các bạn thấy giữa modelview không hề có mối liên hệ mà nó sẽ thông qua controller để giao tiếp với nhau.

Tìm hiểu thêm về MVC và các mô hình liên quan:

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Hello, my name is Dũng (Johnny). Welcome to my blog.

As I’m a developer, I write about topics related to the field of programming, mainly from a technical point of view. On this blog you’ll find posts which encourage discussion, information about development trends, case studies, reviews, tutorials, tips on how to improve your effectiveness, and anything else that might be fascinating to people from the IT industry.
I love PHP, NodeJS, Java,... and Fullstack.