Site icon LCDUNG

Pattern MVC là gì?

Model-View-Controller

Mô hình model-view-controller (MVC)và các mô hình liên quan như HMVC và MVVM cho phép bạn chia code thành các đối tượng logic thực hiện các mục đích khác nhau. Model hoạt động như là lớp truy cập dữ liệu , nơi dữ liệu được fetch và trả về trong định dạng có thể sử dụng trong ứng dụng. Controller quản lý các request, tiến trình dữ liệ được trả về từ Model và load View. View hiển thị template (markup, xml, …).

MVC là pattern phổ biến nhất được dùng trong các PHP framework.

Trong Pattern này thì:

Để rõ ràng hơn thì bạn xem hình dưới đây:

Nhìn vào mô hình này các bạn thấy giữa modelview không hề có mối liên hệ mà nó sẽ thông qua controller để giao tiếp với nhau.

Tìm hiểu thêm về MVC và các mô hình liên quan:

Exit mobile version