Site icon LCDUNG

Quy trình phát triển phần mềm – mô hình xoắn ốc (The Boehm’s spiral model)

Mô hình xoắn ốc (Spiral model) có thể được xem là sự kết hợp giữa mô hình thác nước (Waterfall model) và mô hình mẫu (Prototype model) và đồng thời thêm phân tích rủi ro (Risk assessment).

Trong mô hình xoắn ốc, quy trình phát triển phần mềm được biểu diễn như một vòng xoắn ốc. Các phase trong quy trình phát triển xoắn ốc bao gồm:

Mô hình xoắn ốc cải tiến

Kết quả đạt được

Ưu điểm

Nhược điểm:

Đọc thêm Agile project management

Exit mobile version