PHP 8.0 có những tính năng gì mới?

PHP 8.0 là một bản cập nhật lớn của ngôn ngữ PHP. Nó chứa nhiều tính năng và tối ưu hóa mới bao gồm JIT, named arguments, union types, attributes, constructor property promotion, match expression, nullsafe operator và các cải tiến trong kiểu hệ thống, xử lý lỗi và tính nhất quán.

JIT (Just in Time)

JIT được cải tiến hơn và trong PHP 8 giới thiệu hai công cụ biên dịch JIT.
Và Tracing JIT, hứa hẹn nhất vì cho thấy hiệu suất tốt hơn khoảng 3 lần trên các điểm chuẩn tổng hợp và cải thiện 1,5–2 lần trên một số ứng dụng chạy dài cụ thể. Hiệu suất ứng dụng ngang bằng hoặc tốt hơn với PHP 7.4.

Đối số được đặt tên (Named arguments)

  • Chỉ xác định các thông số bắt buộc, bỏ qua các thông số tùy chọn.
  • Các lập luận không phụ thuộc vào trật tự và tự ghi lại.

Thuộc tính (Attributes)

Thay vì chú thích PHPDoc, giờ đây bạn có thể sử dụng siêu dữ liệu có cấu trúc với cú pháp gốc của PHP.

Khuyến cáo thuộc tính hàm dựng (Constructor property promotion)

Tiết kiệm viết mã hơn để xác định và khởi tạo thuộc tính.

Hợp nhất các kiểu (Union types)

Thay vì các chú thích PHPDoc cho sự kết hợp của các kiểu, bạn có thể sử dụng các khai báo kiểu liên minh gốc được xác thực trong thời gian chạy.

Biểu thức hợp nhau (Match expression)

Match là biểu thức mới tương tự như switch và có các tính năng sau:

  • Match là một biểu thức, có nghĩa là kết quả của nó có thể được lưu trữ trong một biến hoặc được trả về.
  • Các nhánh so sánh chỉ hỗ trợ các biểu thức một dòng và không cần break; để kết thúc lệnh.
  • Match không so sánh chặt chẽ.

Toán tử Nullsafe (Nullsafe operator)

Thay vì điều kiện kiểm tra null, bây giờ bạn có thể sử dụng một chuỗi các cuộc gọi với toán tử nullsafe mới.

Khi đánh giá một phần tử trong chuỗi fails, quá trình thực thi của toàn bộ chuỗi sẽ bị hủy bỏ và toàn bộ chuỗi được gán là null.

Nhất quán lỗi cho các chức năng nội bộ (Consistent type errors for internal functions)

Hầu hết các chức năng nội bộ hiện ném Error exception nếu việc xác thực các tham số không thành công.

Tham khảo:

  • https://www.php.net/
  • https://wiki.php.net/rfc/jit

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Hello, my name is Dũng (Johnny). Welcome to my blog.

As I’m a developer, I write about topics related to the field of programming, mainly from a technical point of view. On this blog you’ll find posts which encourage discussion, information about development trends, case studies, reviews, tutorials, tips on how to improve your effectiveness, and anything else that might be fascinating to people from the IT industry.
I love PHP, NodeJS, Java,... and Fullstack.