Pattern Strategy là gì?

Strategy

Đây là pattern cho phép các giải thuật khác nhau có thể được lựa chọn trong thời-gian-chạy (run-time). Hay nói cách khác, Strategy định nghĩa một họ các giải thuật khác nhau, mỗi giải thuật được triển khai bởi một lớp (class) cụ thể và chúng có thể hoán đổi cho nhau tùy vào ngữ cảnh. Strategy giúp các giải thuật khác nhau độc lập với client sử dụng nó. Ví dụ, một lớp thực hiện nhiệm vụ so sánh dữ liệu đầu vào có thể sử dụng mẫu thiết kế Strategy để tự động lựa chọn giải thuật cho việc này dựa trên loại dữ liệu, nguồn gốc của chúng, lựa chọn của người dùng hay các yếu tố khác. Những yếu tố này không được biết cho tới thời-gian-chạy (runtime) và khi đó tùy vào loại dữ liệu mà hệ thống lựa chọn cách thức so sánh khác nhau. Các giải pháp so sánh được đóng gói trong các đối tượng riêng biệt sẽ được sử dụng bởi những đối tượng thực hiện việc này tại các phân vùng khác nhau của hệ thống (hoặc thậm chí ở những hệ thống khác nhau) mà không gây ra sự trùng lặp về mã lệnh. Có một vài dạng của strategy pattern, đơn giản nhất là ví dụ sau:

Đoạn code đẩu tiên thuộc về các giải thuật; bạn có thể muốn serialized mảng, dùng JSON hoặc chỉ cần một mảng dữ liệu:

<?php

interface OutputInterface
{
  public function load();
}

class SerializedArrayOutput implements OutputInterface
{
  public function load()
  {
    return serialize($arrayOfData);
  }
}

class JsonStringOutput implements OutputInterface
{
  public function load()
  {
    return json_encode($arrayOfData);
  }
}

class ArrayOutput implements OutputInterface
{
  public function load()
  {
    return $arrayOfData;
  }
}

Bằng cách tóm lược các thuật toán ở trên, các lập trình viên khác có thể dễ dàng thêm một kiểu output mới mà không ảnh hướng tới client code.

Bạn có thể thấy mỗi ‘output’ class cụ thể thự thi OutputInterface – nhằm hai mục đích, mục dích chính là cung cấp một giao ước đư giản cái nào sẽ được tuân bởi bất kỳ sự thực thi cụ thể mới nào. Thứ hai, bằng cách thực thi interface chung, bạn sẽ thấy trong phần tiếp theo rằng, bạn có thể dùng Type Hinting để chắc rằng các client sử dụng những hành xử này dùng đúng kiểu trong trường hợp ‘OutputInterface’.

The next snippet of code outlines how a calling client class might use one of these algorithms and even better set the behaviour required at runtime:

<?php
class SomeClient
{
  private $output;

  public function setOutput(OutputInterface $outputType)
  {
    $this->output = $outputType;
  }

  public function loadOutput()
  {
    return $this->output->load();
  }
}

The calling client class above has a private property which must be set at runtime and be of type ‘OutputInterface’ once this property is set a call to loadOutput() will call the load() method in the concrete class of the output type that has been set.

<?php
$client = new SomeClient();

// Want an array?
$client->setOutput(new ArrayOutput());
$data = $client->loadOutput();

// Want some JSON?
$client->setOutput(new JsonStringOutput());
$data = $client->loadOutput();

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Hello, my name is Dũng (Johnny). Welcome to my blog.

As I’m a developer, I write about topics related to the field of programming, mainly from a technical point of view. On this blog you’ll find posts which encourage discussion, information about development trends, case studies, reviews, tutorials, tips on how to improve your effectiveness, and anything else that might be fascinating to people from the IT industry.
I love PHP, NodeJS, Java,... and Fullstack.