Site icon LCDUNG

Hướng dẫn tạo mock API Server với Post Man

Bước 1: Import Collection có kèm theo sample response.

Bước 2: Chọn Mock collection

Bước 3: Config và create mock server.

Bước 4: Get URL Mock Server.

Bước 4: Update config để sử dụng URL Mock Server.

Exit mobile version