Site icon LCDUNG

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nginx Amplify Agent trên Centos 7

Lý do bạn sử dụng Nginx Amplify Agent: NGINX Amplify là gì?

1. Chuẩn bị cài đặt Nginx Amplify Agent:

– Nginx chỉ hoạt động trên server chạy hệ điều hành Linux:

– Hệ thống đã cài đặt Nginx từ version 1.10 trở lên

– NGINX Amplify Agent chỉ hoạt động  Python 2.6 và 2.7. Python 3 thì không hoạt động.

2. Cài đặt và cấu hình Nginx Amplify Agent

1. Cài đặt

yum info nginx-amplify-agent

2. Cập nhật

yum update nginx-amplify-agent

3. Start service

systemctl start amplify-agent
# Restart service
systemctl restart amplify-agent

4. Gở cài đặt

yum remove nginx-amplify-agent

5. Kích hoat với API key

Bạn lấy mã cài đặt kích hoạt trên UI web Nginx Amplify Agent

Sau đó chạy đoạn code đó

# curl -sS -L -O \
https://github.com/nginxinc/nginx-amplify-agent/raw/master/packages/install.sh && \
API_KEY='ffeedd0102030405060708090a0b0c' sh ./install.sh

6. Kiểm tra Amplify Agent đã started

ps ax | grep -i 'amplify\-'

Cuối  cùng enjoy nhé! Cài đặt vô cùng đơn giản đúng không 😀

Exit mobile version