Athenz là gì?

 

Athenz là open source tập hợp các dịch vụ và thư viện hỗ trợ ủy quyền dựa trên vai trò (RBAC) cho các trường hợp sử dụng và cấu hình (ủy quyền tập trung) cũng như các trường hợp sử dụng / cấp phép (phân quyền). Và được cung cấp LICENSE-2.0 bởi Yahoo Inc từ 2016.

Hệ thống ủy quyền của Athenz sử dụng hai loại token: Principal  Token (N-Tokens)RoleTokens (Z-Tokens).

Tên “Athenz” có nguồn gốc từ “Auth” và các thẻ “N” và “Z”.

Website: http://www.athenz.io/

Open source: http://www.github.com/yahoo/athenz

 

Những điểm nổi bật

Athenz cung cấp cả chức năng của một hệ thống tập trung và một chứng chỉ và hệ thống phân tán dựa trên IP để xử lý việc thực thi trên hộp.

Bạn nhận được những lợi thế sau đây bằng cách sử dụng Athenz:

  • Hồ sơ bảo mật dựa trên dịch vụ: Định nghĩa bảo mật tự động chuyển xuống các máy chủ trong dịch vụ.
  • Cung cấp động: Quy mô nhanh hoặc di chuyển khối lượng công việc xung quanh mà không cần sự can thiệp thủ công (không cấu hình IP).
  • Nguồn chứng thực duy nhất: Hồ sơ dịch vụ hợp nhất phục vụ các triển khai bảo mật khác nhau, bao gồm hỗ trợ cho các thực thể không phải người dùng.
  • Tự phục vụ: Cấu hình thời gian thực và thực thi kiểm soát truy cập dựa trên tài nguyên (khả năng quản lý động).

Quan trọng hơn, các kỹ sư sử dụng Athenz và không xây dựng hệ thống kiểm soát truy cập dựa trên vai trò riêng của họ mà không có cửa hàng trung tâm và thường dựa vào ACL mạng và cập nhật thủ công.

Tài liệu được cung cấp

Hỗ trợ

 

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Hello, my name is Dũng (Johnny). Welcome to my blog.

As I’m a developer, I write about topics related to the field of programming, mainly from a technical point of view. On this blog you’ll find posts which encourage discussion, information about development trends, case studies, reviews, tutorials, tips on how to improve your effectiveness, and anything else that might be fascinating to people from the IT industry.
I love PHP, NodeJS, Java,... and Fullstack.