Site icon LCDUNG

Amazon Selling Partner API là gì? Và làm thế nào để developer có thể đăng ký sử dụng SP-API

Ở VN hiện nay việc thanh toán dùng thẻ, thương mại điện tử và logistic trở nên phổ biến và đây là nền tản cơ bản đề tốt để Amazon bắt đầu tiến vào thị trường VN rồi :D. Và đây cũng là cơ hội để các dịch vụ dropshipping amazon phát triển mạnh hơn đó là lúc anh em dev có thêm việc làm và tiếp cận các service của Amazon nhiều hơn. Mình sẽ vào chủ đề chính về Amazon Selling Partner API (Amazon SP-API).

Amazon Selling Partner API là gì?

Amazon Selling Partner API (Amazon SP-API) là một bộ API REST version kế tiếp thay thế cho Amazon Marketplace Web Service (MWS) từ 10 năm trước.

SP-API dành cho các Đối tác bán hàng của Amazon và được hiện đại hóa sử dụng các tiêu chuẩn develop tiên tiến ngày nay, đồng thời giúp việc migration từ MWS trở nên đơn giản nhất có thể.

SP-API bao gồm tất cả các chức năng có sẵn trong Amazon MWS cùng với nhiều API mới; bao gồm các API cho các vendors, sellers. SP-API có sẵn cho tất cả các nhà phát triển đã đăng ký trên toàn thế giới.

Tài liệu dành cho các developer tại đây https://developer-docs.amazon.com/sp-api/

Tuy nhiên việc developer có thể sử dụng các API này cũng không còn đơn giản như trước đây khi đăng ký MWS. Việc audit cũng khá yêu cầu nhiều hơn về security vì các chính sách bảo vệ dữ liệu người dùng (Personally Identifiable Information – PII) tại các quốc gia ngày càng siết hơn trước.

Và làm thế nào để developer có thể đăng ký sử dụng SP-API?

Developer có thể đăng ký theo tài liệu này: https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/registering-as-a-developer

Amazon cung cấp 3 hình thức đăng ký:

Để cho các dev dễ hiểu thì mình sẽ liệt kê các bước mà mình đã làm.

  1. Tạo tài khoản AWS và đăng nhập vào tài khoản tại https://console.aws.amazon.com/
  2. Sau đó vào consonle AWS tạo IAM role theo doc: https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/creating-and-configuring-iam-policies-and-entities
  3. Vào Seller Central (mình dùng hình thức private seller applications) tạo application form điền các thông tin và Amazon approve theo doc: https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/registering-your-application
    • Trường hợp không dùng đến PII data thì sẽ nhanh khoảng 1-2 ngày
    • Trường hợp sử dụng đến PII data thì sẽ khá lâu (vài tuần) và bị cancel và khán nghị khá nhiều lần. Sau khi approve thì Amazon sẽ audit hệ thống của bạn để đảm bảo security như đã điền trong application mà Amazon approve.
  4. Sau khi đăng ký được approve bạn sẽ được cấp LWA credentials nó được dùng trong config gọi SP-API.
Exit mobile version